Witamy

Budynek


Przedszkole Niepubliczne Zgromadzenia Sióstr Imienia Jezus z siedzibą w Warszawie przy ul. Kaczorowskiej 3 jest przedszkolem katolickim, prowadzonym przez Zgromadzenie Sióstr Najświętszego Imienia Jezus. Prawnie zostało powołane dnia 1 marca 1995 r. poprzez wpis do Biura Edukacji m.st. Warszawy. Wcześniej to jest w latach 1991-1995 pełniło funkcję ochronki. Przedszkole powstało z inicjatywy ks. prałata Kazimierza Szklarczyka proboszcza tutejszej parafii św. Józefa, który w roku jubileuszowym naszego Zgromadzenia (1887-1987) czyli w 100-lecie naszego istnienia, przekazał nam budynek parafialny z przeznaczeniem na cele społeczne i działalność apostolsko-oświatową. Budynek wielkim staraniem sióstr i wielu osób zaprzyjaźnionych ze Zgromadzeniem rozbudowano i przystosowano do potrzeb placówki oświatowej.

Sala
Do roku 2009 zajęcia w przedszkolu odbywały się w dwóch grupach zbliżonych wiekowo: 3-4 latki i 4-5 latki. W 2009 roku przedszkole jako budynek i placówka oświatowa przeszło kapitalny remont. Z Bożą i ludzką pomocą zostały wyremontowane sale zajęć, szatnia, pomieszczenia socjalne, łazienki i korytarze. Zmieniła się również organizacja przedszkola. Od 1 września 2009 r. zajęcia prowadzone są w trzech grupach wiekowych (3, 4 i 5 latki).

Przedszkole, jako placówka oświatowa, ale katolicka realizuje cele i zadania określone w ustawie o systemie  oświaty, przyjmuje jednak za podstawę wychowania chrześcijański system wartości. Jesteśmy placówką niepubliczną, ale na prawach państwowych. To oznacza, że:

  • Przedszkole ma obowiązek realizowania podstawy programowej wychowania przedszkolnego, określonej przez ministra właściwego do spraw oświaty i wychowania.
  • Przeprowadza rekrutację dzieci w oparciu o zasadę powszechnej dostępności, jednak pierwszeństwo mają dzieci z rodzin katolickich, a także dzieci z rodzin wielodzietnych.
  • Zatrudnia nauczycieli posiadających kwalifikacje określone w odrębnych przepisach.

Wychowanie w przedszkolu opiera się na chrześcijańskiej wizji osoby, głoszonej przez Kościół Katolicki, w szczególności na personalistycznej myśli pedagogicznej Sługi Bożego Jana Pawła II.

Przedszkole Niepubliczne Zgromadzenia Sióstr Imienia Jezus z siedzibą w Warszawie przy ul. Kaczorowskiej 3 jest przedszkolem katolickim, prowadzonym przez Zgromadzenie Sióstr Najświętszego Imienia Jezus. Prawnie zostało powołane dnia 1 marca 1995 r. poprzez wpis do Biura Edukacji m.st. Warszawy. Wcześniej to jest w latach 1991-1995 pełniło funkcję ochronki. Przedszkole powstało z inicjatywy ks. prałata Kazimierza Szklarczyka proboszcza tutejszej parafii św. Józefa, który w roku jubileuszowym naszego Zgromadzenia(1887 1987) czyli w 100-lecie naszego istnienia, przekazał nam budynek parafialny z przeznaczeniem na cele społeczne i działalność apostolsko-oświatową.

Skupiamy się przede wszystkim na tworzeniu przyjaznego, bezpiecznego środowiska sprzyjającego wszechstronnemu rozwojowi katolickiej osobowości dziecka i przeżywaniu radosnego dzieciństwa. przystosowano do potrzeb placówki oświatowej.wychowawczej wspieramy działania rodziców, służymy pomocą w rozpoznawaniu potrzeb rozwojowych dziecka starając się zaspokoić niezbędne potrzeby wychowanków oraz środowisk, w których oni żyją.

Do roku 2009 zajęcia w przedszkolu odbywały się w dwóch grupach zbliżonych wiekowo: 3-4 latki i 4-5 latki. W 2009 roku przedszkole jako budynek i placówka oświatowa przeszło ?kapitalny? remont. Z Bożą i ludzką pomocą zostały wyremontowane sale zajęć, szatnia, pomieszczenia socjalne, łazienki i korytarze. Zmieniła się również organizacja przedszkola. Od 1 września 2009 r. zajęcia prowadzone są w trzech grupach wiekowych (3, 4 i 5 latki ).

Przedszkole, jako placówka oświatowa, ale katolicka realizuje cele i zadania określone w ustawie o systemie oświaty, przyjmuje jednak za podstawę wychowania chrześcijański system wartości. Jesteśmy placówką niepubliczną, ale na prawach państwowych. To oznacza, że:

? Przedszkole ma obowiązek realizowania podstawy programowej wychowania przedszkolnego, określonej przez ministra właściwego do spraw oświaty i wychowania.

? Przeprowadza rekrutację dzieci w oparciu o zasadę powszechnej dostępności, jednak pierwszeństwo mają dzieci z rodzin katolickich, a także dzieci z rodzin wielodzietnych

? Zatrudnia nauczycieli posiadających kwalifikacje określone w odrębnych przepisach.

Wychowanie w przedszkolu opiera się na chrześcijańskiej wizji osoby, głoszonej przez Kościół Katolicki, w szczególności na personalistycznej myśli pedagogicznej Sługi Bożego Jana Pawła II. W swojej ofercie edukacyjno-wychowawczej wspieramy działania rodziców, służymy pomocą w rozpoznawaniu potrzeb rozwojowych dziecka starając się zaspokoić niezbędne potrzeby wychowanków oraz środowisk, w których oni żyją. Skupiamy się przede wszystkim na tworzeniu przyjaznego, bezpiecznego środowiska sprzyjającego wszechstronnemu rozwojowi katolickiej osobowości dziecka i przeżywaniu radosnego dzieciństwa.

 
Wkrótce
Brak wydarzeń
Polecamy odwiedzić
Zgromadzenie Sióstr Najświętszego Imienia Jezus
Fundacja Nauka i Praca
Zespół Szkół Sióstr Imienia Jezus